سربرگ

برای ورود به کلاس آنلاین بر روی گزینه ورود به کلاس کلیک نمایید

نام کلاس نام معلم ورود به کلاس آنلاین
پایه اول خانم صفورا جلالی
پایه دوم خانم شهرزاد موسوی
پایه سوم خانم مرتضوی
پایه چهارم خانم مریم مشتاقی
پایه پنجم خانم سپیده میرضیایی
پایه ششم خانم نرگس نصیرزاده