سربرگ
دبستان آرتا14

دبستان غیرانتفایی پسرانه آرتا

این واحد آموزشی از سال تحصیلی 98-1397 با مدیریت آقای نادر ذاکری (مسئول اسبق مدارس غیر دولتی ناحیه دو رشت) شروع به فعالیت نموده است

آشنایی با کادر مدرسه

نادر ذاکری مدیر
محمد میرزایی معاون آموزشی
صادق ذاکری معاون اجرایی
ام کلثوم طاهر نوکنده معاون پرورشی
افسانه پور صفر مشاور مدرسه
صفورا جلالی آموزگار پایه اول
شهرزاد موسوی آموزگار پایه دوم
مرتضوی آموزگار پایه سوم
مریم مشتاقی آموزگار پایه چهارم
سیده سپیده میرضیایی آموزگار پایه پنجم
نرگس نصیرزاده آموزگار پایه ششم