سربرگ
دبستان آرتا5
دبستان آرتا6
دبستان آرتا7
Previous
Next

اخبار و اطلاعیه ها

اداری

واحد مدیریت

واحد پرورشی

واحد مشاوره

واحد بهداشت

اینستاگرام ما

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
🔴آغاز پیش ثبت نام دبستان غیردولتی پسرانه آرتا
🔹️سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰🔸️
.
📌رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان ۱۳۸
☎️ ۰۱۳۳۳۷۲۳۵۴۶
📱۰۹۱۱۲۳۸۸۲۶۳
📱۰۹۳۳۶۲۱۹۹۲۳
.
#دبستان_در_رشت #ابتدایی_پسرانه #مدیر_مدرسه #تدریس #تدریس_آنلاین #معلم #مهربانی #شاد #شادی #سلامت #سال_جدید #سال_نو #بهترین #نشاط #ناظم #کلاس_چهارم #کلاس_ششم #کلاس_پنجم #کلاس_اول #کلاس_سوم #کلاس_دوم #رشت #گیلان #گلسار #دانش_آموزان #آغاز_ثبت_نام

سال ١٤٠٠
#سال_نو_مبارک
مدیریت و پرسنل آموزشی و اداری دبستان غیردولتی پسرانه آرتا، ضمن تبریک سال جدید، سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت را برای شما عزیزان آرزومند است.
.
.
.
#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
.
.
#سال_جدید #سلامت #شاد_باشید🌹 #شادی #نشاط #موفقیت #مدرسه_غیردولتی #ابتدایی #گلسار #رشت #گیلان

#رنگین_کمان
🔸️غم از ما می‌هراسد، شاد باشیم
خرابی هدیه اش، آباد باشیم
به رنگ زندگی، پرواز، آبی
ز تکریم قفس، آزاد باشیم
درون آدمی، شادی نهان است
سیاهی گر به انسان رو نماید
یقین در اضطراب از ما روان است🔹️
.
🔹️ #شاد_باشید🌹 🔸️
.
.
🔵 رنگین کمان، مهمان امروز دفتر دبستان آرتا😍
۱۳۹۹/۱۱/۰۸
.
.
#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
.
.
.
.
#دبستان #ابتدایی #مدرسه #رشت #گیلان #ایران #گلسار #دانش_آموزان #دانش_آموز #معلم #آموزگار #مدیر_مدرسه #ناظم #عشق #شاد #شادی #مهربانی #کودکان

#۱۳_آبان
نقاشی و کاردستی های دانش‌آموزان عزیز آرتایی با موضوع ۱۳ آبان‌ماه، روز دانش آموز 😍⚘❤
.
#روز_دانش_آموز_مبارک 😍❤
.
#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
.
.
.
.
.
.
#مدرسه #دانش_آموز #دانش_آموزان #دبستان #روز_دانش_آموز #شادی #شاد #رشت #گیلان #ایران #سال_تحصیلی #آموزش #مجازی #آنلاین #تدریس_آنلاین #تدریس #کلاس_اول #کلاس_دوم #کلاس_سوم #کلاس_چهارم #کلاس_پنجم #کلاس_ششم

#آجر_به_آجر
شرکت مدیران آموزش و پرورش، جناب آقای رحمتی (مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان گیلان)، جناب آقای قربان‌نژاد (مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه دو رشت)
و همچنین موسس و مدیر دبستان غیردولتی پسرانه آرتا، جناب آقای نادر ذاکری و سایر عوامل اجرایی دبستان آرتا در پویش مدرسه سازی #آجر_به_آجر 🏫🌱⚘
.
‌.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، پس از حضور و دعوت مدیرکل آموزش و پرورش، مشارکت مسئولان و کارشناسان اداری، مدیران مدارس، فرهنگیان عزیز و دانش آموزان گرامی گیلانی در پویش #آجر_به_آجر شتاب چشمگیری یافته است.
بر اساس این گزارش، گیلانیان شریف با شور و شوق از شرکت در این پویش که با حداقلی از مبلغ هم میتوان در امر مقدس مدرسه سازی مشارکت کرد استقبال کرده اند و پوستر تولید شده را در گروه‌های مختلف در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند.
شایان ذکر است کلیه هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به سایت و پس از انتخاب استان مورد نظر خود با هر میزان پرداخت به حساب "جامعه خیرین مدرسه ساز کشور" در امر حسنه #مدرسه_سازی شرکت کنند.
.
.
‌.
@mehremadreseguilan
.
.
#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا ⚘🌱

#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
✅ تمهید مقدمات کنترل و حفظ سلامت دانش آموزان عزیز مدرسه برای شروع سال تحصیلی جدید 😍🌹🎓📚
.
.
🎓📚هدف ما، اهمیت دادن به سلامت دانش آموزان و آموزش صحیح آنها🥰❤
#دبستان_غیردولتی_پسرانه_آرتا
.
.
.
.
#دبستان #مدرسه #آموزش_مجازی #آموزش_آنلاین #۱۵_شهریور #یادگیری #کنترل_سلامت #بهداشت #پروتکل_بهداشتی #پیشگیری #آموزش #ابتدایی #شادی #گیلان #رشت #گلسار #ایران #تابستان #دانش_آموز #آموزش_و_پرورش #مدیر #معلم #آموزگار